1.5ml MICROCENTRIFUGE TUBE, MIX

Code:54100X SKU:54100X

1.5ml MICROCENTRIFUGE TUBE, CLEAR

Code:54100N SKU:54100N

0.2ml, PCR 8-STRIP TUBES, CLEAR

Code:50100N SKU:50100N

200ul, PCR 96-WELL PLATE, CLEAR

Code:50300N SKU:50300N

10Šl, Bulk Pack Pipette Tips

Code:310-2000 SKU:310-2000

10Šl, Reload Pipette Tips

Code:310-3000 SKU:310-3000

10Šl, Racked Pipette Tips

Code:310-4000 SKU:310-4000

20Šl, Bulk Crystal Pipette Tips

Code:330-2000 SKU:330-2000

20Šl, Racked Crystal Pipette Tips

Code:330-4000 SKU:330-4000

300Šl, Bulk Pack Pipette Tips

Code:350-2000 SKU:350-2000

300Šl, Racked Pipette Tips

Code:350-4000 SKU:350-4000

300Šl, Reload Pipette Tips

Code:350-3000 SKU:350-3000

10Šl, Extended, Bulk Pack Pipette Tips

Code:320-2000A SKU:320-2000A

10Šl, Extended, Racked Pipette Tips

Code:320-4000A SKU:320-4000A

10Šl, Extended, Reload Pipette Tips

Code:320-3000A SKU:320-3000A

200Šl, Bulk Pipette Tips

Code:340-2000 SKU:340-2000

200Šl, Reload Pipette Tips

Code:340-3000 SKU:340-3000

200Šl, Racked Pipette Tips

Code:340-4000 SKU:340-4000

1250Šl, Bulk Pack Pipette Tips

Code:360-2000 SKU:360-2000

1250Šl, Reload Pipette Tips

Code:360-3000 SKU:360-3000

1250Šl, Racked Pipette Tips

Code:360-4000 SKU:360-4000